ingilazi yeglasi yesikhumbuto

Genesisi 31, Siswati 1996 Bible (SWT) | …

Genesisi 31, Siswati 1996 Bible (SWT) Jakobe ubaleka kaLabani Jakobe weva emadvodzana aLabani akhuluma atsi: “Jakobe sewutsetse konkhe lobekukwababe.

Thola Intengo

Sikhumbuto SaJesu—‘Kwenteni Loku …

Enkhulumeni yeSikhumbuto, ngumaphi ematsemba lokukhulunywa ngawo? 14 Lelinye lalamatsemba kubusa naKhristu ezulwini, lokulitsemba lelijatjulelwa licembu ...

Thola Intengo

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE LIBANGA 12

ubhale umlandvo wakhe njengobe nilungiselela inkonzo yesikhumbuto sakhe. Bhala lomlandvo. NOBE [30] 2.3 LUHLELO NEMAMINITHI EMHLANGANO

Thola Intengo

Sitatimende Semhlangano weKhabhinethi …

President Jacob Zuma receiving President Emmerson Mnangagwa of the Republic of Zimbabwe during a courtesy call at Mahlamba Ndlopfu residence in Pretoria Official ...

Thola Intengo

Malakhi 3, Siswati 1996 Bible (SWT) | …

Malakhi 3, Siswati 1996 Bible (SWT) # Isa. 40:3; Mat. 11:10; Mak. 1:2; ... Incwadzi legocotwako yesikhumbuto yabhalwa embikwakhe …

Thola Intengo

Chubeka Uzindla Ngetintfo Letimayelana …

sithantaza futsi sikhuluma ngaye kulabanye. LiBhayibheli liyasicinisekisa litsi: ‘Incwadzi legocotwako yesikhumbuto yabhalwa embikwakhe macondzana nalabo ’ — . ...

Thola Intengo