ukuchotshoza ngamatshe ezinqoleni ezincane

U-Isaya — I-ONLINE LIBRARY YeBhayibheli

31 Maye kulabo abehlela eGibhithe beyofuna usizo,+ labo abathembela emahhashini nje,+ nababeka ithemba labo ezinqoleni zempi ... emuva ubuso bombusi oyedwa+ + ...

Thola Intengo

uzspace.uzulu.ac

UCWANINGO OLUNZULU NGEMILOZI, INKULUMOBUTHULE NEMIKHUBA YAYO ESIZULWINI NGU- NTOKOZO MANDLENDODA ALLEN-ROSS NZUZA LWETHULWA UKUFEZA IZIDINGO ZEZIQU ZO- BUDOKOTELA ...

Thola Intengo

Xulu - Scribd

Izitini zaba ngamatshe abo, nebitume laba ludaka lwabo ... nezikhwebu eziyisikhombisa ezincane, ... nawomkawo ezinqoleni abezithumile uFaro zokumthwala. 6 ...

Thola Intengo

researchspace.ukzn.ac

ukuqhathaniswa kwezibongo zabantu basentshonalanga-afrika, empumalanga afrika nezabasemzansi-afrika njengenkomba yesiko lobuzwe obubodwa base-afrika ibhalwe ngu ...

Thola Intengo

researchspace.ukzn.ac

TRICKSTERS AND TRICKERY IN ZULU FOLKTALES by NOVERINO NOEMIO CANONIC I A dissertation submitted according to the requirements for the degree of Doctor of ...

Thola Intengo

Idolobha LaseKorinte —“Umbusi …

Lapho, imithwalo yayilayishwa kweminye imikhumbi iqhubeke nohambo. Izikebhe ezincane zazidonswa zinqamule lesi siqephu sezwe ngomzila, okuthiwa i-diolkos.

Thola Intengo

uzspace.uzulu.ac

Indunduma yenhlabathi edalwa yizilwane ezincane ... babebulaia inqwaba ngosuku lulunye baiayishe ezinqoleni zabo. 15 ... bazijikijele ngamatshe ...

Thola Intengo