imfucumfucu yomhlathi wezithombe eziyingozi

“Ungavumeli Ukuba Izandla Zakho Zibe Buthakathaka ...

Yikho nxa ungaba phakathi kohlupho, “ungavumeli ukuba izandla zakho zibe buthakathaka”! Kodwa khuleka kuJehova futhi umvumele ukuthi akuqinise njalo akukhokhele uze uyengena emhlabeni omutsha.— Hubo. 73:23, 24 .

Thola Intengo

Imithi Yokwelapha Yesintu | The Ulwazi Programme

Oct 17, 2016· Umarikwata isihlahla esikhulu, esimila izithelo eziphuzi, siphuma inhlamvu encane eyodwa noma ezimbili zibhanqene noma zihlangene. Uma ukudla uyakuhluba, amacembe alesisihlahla asiza uma uphethwe isifo sephika, uyawapheka abile kodwa uma sesikuhlupha kakhulu lesisifo uthatha impova kabhanana uhlanganise namacembe alesisihlahla ukubilise ndawonye siphele lesisifo.

Thola Intengo

Izindlela Zokuzelapha Ekhaya | The Ulwazi Programme

Oct 07, 2015· Ukuzelapha ekhaya ngendlela yesintu: Ithumba Uma unethumba ufuna lisheshe livuthwe khona uzolikhama, uhlanganisa ushukela nensipho enemisebe yelanga, bese unamathisela kuleyondawo oyisola ukuthi inethumba, ulale ukufakile wakuvala ngendwangu, liyavuthwa ithuma kuvele nomlomo bese kubalula ukuthi likhameke nezinhlungu zingabi khona kakhulu.

Thola Intengo

Izingulube zehlathi zimincise umphakathi | Isolezwe

Apr 29, 2018· Leli phephandaba linikele kule ndawo ngenhloso yokuzwa usizi lwabantu bakhona asebehlala ngokwethuka izanya ngenxa yalezi zilwane eziyingozi. Izakhamizi zale ndawo zithi azisakwazi ukudla okulinywa emakhaya njengoba lezi zingulube zishaya ziqothule emasimini.

Thola Intengo

Funani UMbuso KaNkulunkulu Hatshi Izinto Zomhlaba ...

21 UJesu wasifundisa ukuthi sifune kuqala uMbuso hatshi izinto zomhlaba lo. Lakanye wasinceda sibili. Akumelanga lanini sizihluphe ngezidingo zethu zansuku zonke. Ukwenza njalo kuzasisiza ukuthi sihlale siseduze loJehova futhi simethembe.

Thola Intengo

Bhekumuzi Luthuli | Songs | AllMusic

Find Bhekumuzi Luthuli song information on AllMusic. By using this site, you consent to the use of cookies. For more information, please read our cookie policy. CLOSE [X]

Thola Intengo

Umthwebuli uxwayisa umphakathi ngempilo yezitabane ...

Dec 06, 2012· UKUCWASWA komsebenzi wakhe wezithombe owawukhombisa ngobudlelwane babantu abathandana bewubulili obufanayo akuzange kumkhubaze umthwebuli wezithombe waseMlazi osezakhele igama kuleli.

Thola Intengo

IBHUKWANA LOKUKHUTHAZA UKUFINYELELA OLWAZINI …

ibhukwana lokukhuthaza ukufinyelela olwazini ibhodi lezinsizo zezimali lihlanganiswe ngokuhambisana nesigaba 14 somthetho okhuthaza ukutholakala kolwazi 2000, (umthetho 2 ka 2000) (njengoba

Thola Intengo