ukucubungula izinga eliphansi le-iron ore kanye nezinhlawulo

Isintu , Umlando , Isiko Kanye Nolimu Lwesizulu. - Home ...

Isintu , Umlando , Isiko Kanye Nolimu Lwesizulu. 601 likes. Art

Thola Intengo

Ukhala ngezinga eliphansi lowabakhaya | Isolezwe

Ukhala ngezinga eliphansi lowabakhaya Izindaba / 5 December 2014, 12:20pm / MINENHLE MKHIZE OWAYEYIBAMBA ku-Orlando Pirates, uJerry Sikhosana, ukholwa wukuthi umdlalo wabakhaya phakathi kweZimnyama neKaizer Chiefs kusasa eFNB Stadium ngeke ufinyelele ezingeni elilindelwe.

Thola Intengo

Qakathekisa Ukuphila Kanye Legazi NjengoNkulunkulu ...

Ziqakathekile ngoba uJehova ulendaba lesikucabangayo kanye lesikwenzayo. (Bala iZaga 17:3; 24:12 .) Ngakho ngemva kokucela uncedo kuJehova lokuchwayisisa ngokuphathelane lokwelatshwa okuthile, kumele silandele umzwangedwa wethu ofundiswe liBhayibhili.

Thola Intengo

nokuhlwengiswa kwamanzi Ilungelo lokuthola amanzi kanye

eyenza bona iimpukani kanye nezinye iinunwana ezithwele amalwele zingangeni. Umbuso kufanele ufundise abantu ngokusetjenziswa kwamanzi kanye nangokuhlanzeka. UMSEBENZI WAKHO: • …

Thola Intengo

Ukuqinisekisa Ukuthola Izinzuzo Zokuvikeleka Kwezenhlalo ...

ongelona uzalo, kanye nezinzuzo zokuxoshwa emsebenzini. Inqubo Elandelwayo Ukuhlonza Ukufanela Ukuhlomula Kwabafaka Izicelo Zokukhokhelwa Lesi sikhwama sakhiwe abasebenzi abasemkhakheni wesibili ukuya kowesishiyagalombili; abasebenzi abanamakhono angatheni kanye nabenza imisebenzi jikelele. Iningi lamalungu liku-National Union of Mineworkers (NUM).

Thola Intengo

Ziwumnotho izinkukhu ezifuyelwa ibhizinisi | Bayede News

Abathengayo bagcina bethenga imikhiqizo eqhamuka kwamanye amazwe uma itholakala ngenani eliphansi. Lokhu kuyadinga ukungenelela kukaHulumeni ukuze elekelele izimboni ezikuleli lizwe azivikele kuleyo eshibhile evela kwamanye amazwe. Ezinye zezindleko ngezifana nogesi, amanzi, ukudla kwezinkukhu kanye namaholo abasebenzi.

Thola Intengo

Ngafunda Ukuzihlonipha Kanye Lokuhlonipha Abesifazana

Ngazalelwa edolobheni okuthiwa yiMulhouse eliseFrance njalo ilokitshi engangihlala kulo lalisaziwa ngobugebengu. Nxa ngicabanga ngempilo yami ngisesengumntwana kufika izinto zodlakela engangizibona emphakathini wethu.

Thola Intengo

Usazolokhu eyinkosi kamaskandi uKhuzani iNdlamlenze ...

Okunye okumenza athandwe kakhulu ukuzithoba kwakhe kanye nokungazitsheli ngoba ngisho ecelwa abanye abaculi ukuba baqophe naye akenqabi. Lokhu kubonakale nangesikhathi eqopha neZingane Zoma ngonyaka wezi-2015 kuze kuphume icwecwe elithi Isihlahla Samavukane. Ngawo lo nyaka wabe esekhiphe amacwecwe ayisihlanu.

Thola Intengo